Praktijk MenS in Relatie Marja Krieger, Agnès Brul en Loeky van der Zwaan

                  Privacy document

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat er door uw behandelende therapeuten een dossier aangelegd wordt. 

Dossierplicht:

Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn wij als zorgverleners verplicht een dossier bij te houden. Als uw behandelende therapeuten hebben wij als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. 

Wij hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Naast uw NAW-gegevens, neem zijn uw telefoonnummer, uw e-mailadres en de naam van uw verzekering opgenomen in uw dossier. Deze gegevens zijn noodzakelijk om u te kunnen bereiken. Daarnaast bevat uw dossier aantekeningen over uw (geestelijke) gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Mocht u na afsluiting van de therapie later een beroep op een van ons doen, kunnen eerder opgestelde behandeldoelen/afspraken teruggehaald worden.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens afwezigheid. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Of geanonimiseerd tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, voor bijvoorbeeld de factuur. 

Als er vanwege een andere reden gebruik gemaakt worden van uw gegevens, dan zal ik u altijd eerst informeren.

Doeleinden van de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt:

Behalve de AVG=Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR=General Data Protection Regulation), zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van beider beroepsverenigingen en van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) van toepassing op ons werk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor persoonsgegevens vastgelegd worden. Om die reden gaan we als volgt om met persoonsgegevens.

Privacy Policy; De client heeft:

 • recht op Inzagerecht; hiervoor schriftelijke aanvraag bij Praktijk voor Individuele- en Systeemtherapie Marja Krieger of Praktijk Agnès Brul
 • recht op rectificatie;
 • recht op vergetelheid;
 • recht op beperking van verwerking;
 • recht op kennisgevingsplicht;
 • recht op overdraagbaarheid van gegevens;
 • recht van bezwaar.

(Zie hierbij ook regels geldend bij het kopje ‘Minderjarigen’.)

Bewaartermijn:

De termijn van het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO en is 15 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn als dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte heeft).  

Minderjarigen (12-16 jr.):

Volgens de patiëntenrechten uit de WGBO kan een cliënt tussen 12-16 jaar niet zonder toestemming/medeweten van de ouders in behandeling gaan. De ouders (verzorgers) dienen een toestemmingsverklaring in te vullen voorafgaand aan de behandeling. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. 

Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiënten rechten indruist tegen het belang van de patiënt. Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota:

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. 

 • Uw naam, adres en woonplaats 
 • Uw geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling psychosociaal consult’
 • Factuurnummer
 • De kosten van het consult
 • Indien nodig, het nummer van uw ziektekostenverzekering

We doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens
 • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
 • Als praktijkhouders kunnen wij niet instaan voor de volledige overbrenging van de inhoud c.q. ontvangst van bijvoorbeeld een verzonden email
 • De webhosting van praktijkmensinrelatie.nl maakt mogelijk gebruik van cookies.